Stem AP🌹

Deltok nylig i et møte med tillitsvalgte på Youngstorget for AP er og motivert og engasjert mot valget.

Arbeiderpartiet er partiet for deg som ønsker et samfunn der alle har like muligheter og der vi tar vare på hverandre. Arbeiderpartiet jobber for å skape et Norge der vi kan ha tillit til at vi blir tatt vare på når vi trenger det som mest, og der vi kan være sikre på at samfunnet jobber for våre felles interesser.

Vi trenger et Arbeiderparti som kjemper for en rettferdig fordeling av ressurser, og som prioriterer arbeid til alle. Vi trenger et parti som har en visjon om å skape et samfunn der ingen faller utenfor, og der alle har muligheten til å realisere sine drømmer og ambisjoner.

Håvard Engebretsen til venstre som sitter i fagpolitisk utvalg.

Arbeiderpartiet har en lang historie med å kjempe for arbeidsfolk og for samfunnsrettferdighet. Vi vil ha et samfunn der ikke bare de rikeste får nyte godt av veksten, men der alle kan se frem til en lysere fremtid. Vi vil ha et samfunn der vi tar vare på hverandre og ikke lar noen stå alene.

I år kan du stemme for et Norge der vi satser på utdanning, helse og velferd. Vi vil skape et samfunn der alle får den hjelpen de trenger, uansett om det er snakk om helse, omsorg eller arbeid. Arbeiderpartiet vil satse på fellesskapet og på å bygge et Norge der vi kan stole på hverandre og der vi har tillit til at samfunnet jobber for vår felles fremtid.

Stem på Arbeiderpartiet i år – for et Norge der alle teller og der vi tar vare på hverandre!

Bygdøy/Frogner Arbeiderparti🌹

Har blitt medlem i Arbeiderpartiet og fikk nylig styreposisjon som vara i bydel Bygdøy/Frogner Arbeiderparti.

Det første jeg vil rette fokuset mot er vårt behov for offentlig innendørs basseng:

Bydel Bygdøy/Frogner trenger et innendørs offentlig bad – Nordmenns svømmeferdigheter står på spill.

Bydel Frogner i Oslo har lenge vært kjent for sin vakre arkitektur, akademiske befolkning og kulturelle severdigheter. Men én ting mangler i dette området: et innendørs offentlig bad. I takt med at flere rapporter viser at nordmenns svømmeferdigheter har blitt dårligere, er det på høy tid at bydelen investerer i et slikt anlegg for å øke folkehelsen og redde potensielle liv.

Svømming er en viktig ferdighet for alle, uansett alder og bakgrunn. I et land som Norge, omgitt av vann, er det essensielt å kunne svømme både for fysisk og mental helse, samt sikkerhet. Men dessverre viser nyere statistikker en bekymringsfull trend blant nordmenn. En rapport fra Redningsselskapet (2021) avdekker at 1 av 4 nordmenn ikke er trygge i vannet, og at 3 av 10 voksne ikke kan svømme 200 meter uten hjelpemidler.

Dette er en urovekkende utvikling, og mangel på gode svømmetilbud kan være en del av problemet. Bydel Frogner, som er hjem til over 59 000 mennesker, har ingen innendørs offentlig bad. Dette begrenser tilgangen til svømmeopplæring, mosjon og fritidsaktiviteter for lokalbefolkningen, og kan dermed bidra til dårligere svømmeferdighetene.

Frogner Svømmeklubb har i en årrekke jobbet for at Frognerbadet skal få et innendørs bad. Klubben har fremhevet behovet for et slikt anlegg for å styrke svømmeopplæringen og tilgjengeligheten for innbyggerne i bydelen. Deres engasjement har vakt politisk oppmerksomhet, og det er nå bred enighet blant de politiske partiene om at et innendørs bad i Frogner vil være en verdifull investering.

Foruten å være en kilde til fysisk aktivitet og læring, kan et innendørs offentlig bad i Frogner også styrke lokalsamfunnet. Anlegget kan fungere som et møtested for alle aldersgrupper og kulturer, og fremme inkludering og samhold i bydelen. I tillegg kan et innendørs bad bli en attraksjon som genererer økt økonomisk aktivitet, med potensielle arbeidsplasser og økt etterspørsel etter lokale tjenester og fasiliteter.

Å investere i et innendørs offentlig bad i Frogner vil ha en rekke positive effekter, både på kort og lang sikt. Ved å tilby et attraktivt og tilgjengelig sted for svømming og andre.

Her mener jeg at Frognerbadet vil være et godt egnet sted for utvikling av innendørs basseng.

Fra politisk møte med Arbeiderpartiet📩
Jeg til høyre og min svigerfar. Han har vært en inspirasjon for meg og har mye kunnskap om politikk🗣️

Min rolle som representant for fagforeningen

Lesetid ca. 7 minutter.

Jeg engasjerer meg som tillitsvalgt fordi jeg ønsker å representere og hjelpe mine kolleger på arbeidsplassen. Som tillitsvalgt har jeg mulighet til å være en stemme for arbeidstakerne og sikre at deres rettigheter og interesser blir ivaretatt. Jeg tror at alle arbeidstakere fortjener trygge og rettferdige arbeidsforhold, og som tillitsvalgt kan jeg jobbe for å oppnå dette.

Å være tillitsvalgt gir meg også mulighet til å lære og utvikle mine ferdigheter og erfaringer i fagforeningsarbeidet. Jeg kan få opplæring i arbeidslovgivning, forhandlingsstrategier og organisasjonsutvikling, og bruke denne kunnskapen til å hjelpe mine kolleger og forbedre arbeidsforholdene.

En annen grunn til at jeg engasjerer meg som tillitsvalgt er fordi jeg ønsker å påvirke beslutninger og politikk på arbeidsplassen og i samfunnet generelt. Jeg mener at det er viktig å ta opp saker som påvirker arbeidstakere og jobbe for å påvirke endringer på et høyere nivå.

Tillitsvalgtrollen kan være utfordrende til tider, men jeg tror at det er en viktig og givende måte å bidra til å forbedre arbeidsforholdene og påvirke samfunnet på. Det gir meg også muligheten til å jobbe med andre engasjerte mennesker og samarbeide for å oppnå felles mål.

Til slutt vil jeg si at det er viktig å ha tillitsvalgte på arbeidsplassen for å sikre at arbeidstakerne har en stemme og at deres rettigheter blir ivaretatt. Jeg er stolt av å være en del av dette viktige arbeidet, og jeg håper å kunne fortsette å bidra til en tryggere og mer rettferdig arbeidsplass for mine kolleger.

Jeg er en pådriver for å belyse saker fra flere perspektiver, så her er argumenter for og imot:

Fagforeninger har spilt en viktig rolle i utviklingen av det norske samfunnet i lang tid. Disse organisasjonene arbeider for å beskytte og fremme arbeidstakeres rettigheter og interesser. I denne stilen vil jeg forklare hvorfor fagforeninger er viktige for det norske samfunnet.

Først og fremst gir fagforeninger arbeidstakere en sterkere stemme i samfunnet. Arbeidstakere kan være utsatt for urettferdig behandling på arbeidsplassen, eller bli underbetalt for arbeidet de utfører. Fagforeninger fungerer som en representant for arbeidstakere og jobber for å sikre at deres rettigheter blir ivaretatt. Dette betyr at arbeidstakere har en sterkere forhandlingsposisjon når det gjelder forhandlinger om lønn, arbeidstid og arbeidsforhold.

I tillegg gir fagforeninger arbeidstakere tilgang til viktige sosiale tjenester og trygghet. For eksempel kan fagforeninger tilby juridisk rådgivning og økonomisk støtte til medlemmene sine. De kan også bidra til å forhandle frem bedre forsikringsordninger og pensjonsordninger for arbeidstakerne. Dette gir arbeidstakerne trygghet og sikkerhet i tilfelle uforutsette hendelser, som for eksempel sykdom eller arbeidsledighet.

Fagforeninger har også spilt en viktig rolle i å forme det norske samfunnet. Gjennom historien har fagforeninger vært involvert i kampen for arbeiderrettigheter og likestilling. Fagforeninger har også spilt en viktig rolle i å fremme demokratiske verdier og sosial rettferdighet i samfunnet.

I tillegg til dette har fagforeninger vært viktige bidragsytere til det norske velferdssamfunnet. Gjennom avtaler og forhandlinger har fagforeninger bidratt til å sikre en rettferdig fordeling av goder og ressurser i samfunnet. Dette har ført til bedre arbeidsforhold og økt velferd for arbeidstakere og deres familier.

Til slutt kan det sies at fagforeninger er viktige for det norske samfunnet fordi de gir arbeidstakere en sterkere stemme og sikrer deres rettigheter og interesser. De bidrar også til å forme samfunnet vårt og fremme verdier som demokrati, rettferdighet og sosial inkludering. Fagforeninger er derfor en viktig del av det norske samfunnet, og det er viktig at de fortsetter å spille en sentral rolle i arbeidet for et rettferdig og inkluderende samfunn.

Selv om fagforeninger har spilt en viktig rolle i det norske samfunnet, er det også noen som kan argumentere mot deres eksistens. Her er noen mulige motargumenter for fagforeninger i Norge:

  1. Fagforeninger kan føre til økte kostnader for bedrifter og redusert konkurranseevne: Bedrifter må ofte forhandle med fagforeninger om arbeidsbetingelser og lønn, og dette kan føre til økte kostnader for bedriftene. Noen vil hevde at dette kan redusere bedriftens konkurranseevne og føre til at arbeidsplasser går tapt.
  2. Fagforeninger kan føre til konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere: Noen arbeidsgivere kan oppleve fagforeninger som truende eller vanskelige å håndtere. Dette kan føre til konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, som igjen kan føre til tap av produktivitet og forretningsmuligheter.
  3. Fagforeninger kan føre til at noen arbeidstakere får bedre betingelser enn andre: Fagforeninger har ofte størst innflytelse i bransjer med høy organisasjonsgrad, mens arbeidere i mindre organiserte bransjer eller bedrifter kan få mindre beskyttelse. Dette kan føre til at noen arbeidstakere får bedre betingelser enn andre, som kan oppleves som urettferdig.

Det er verdt å merke seg at disse motargumentene ikke nødvendigvis er representative for alle synspunkter på fagforeninger i Norge. Mange vil argumentere for at fagforeninger er avgjørende for å sikre rettferdige arbeidsforhold og rettigheter for arbeidstakere, og at eventuelle ulemper oppveies av fordelene.

Jeg er positiv til bruk av avansert teknologi, så lenge det fører fram god informasjon.
I de siste ukene har jeg benyttet meg av et verktøy som heter Chat GPT og har brukt det i dette innlegget. Her er en presentasjon av hvorfor Chat GPT kan være et godt verktøy:

Chat GPT er en avansert teknologi som har blitt stadig mer utbredt og populær i ulike sammenhenger. Som en språkmodell trent av OpenAI, kan Chat GPT brukes som et verktøy for å generere naturlig språkbasert tekst, og den kan bidra til å automatisere mange typer oppgaver som involverer tekstbehandling.

En av de mest utbredte bruksområdene for Chat GPT er som chatbot, som brukes til å svare på spørsmål eller gi veiledning og assistanse til brukere i sanntid. Chatboter med Chat GPT kan være nyttige for bedrifter eller organisasjoner som ønsker å automatisere kundeservice, gi teknisk support eller tilby informasjon på en rask og effektiv måte. Chatboter kan også brukes for å automatisere administrativt arbeid, som for eksempel å svare på e-poster, planlegge avtaler eller lage rapporter.

En annen måte å bruke Chat GPT på er som en tekstgenerator, som kan produsere ulike typer tekster på forespørsel. Dette kan være nyttig for forfattere eller journalister som trenger hjelp til å generere ideer eller skrive utkast til artikler. Chat GPT kan også brukes til å generere rapporter, presentasjoner eller andre typer dokumenter som krever naturlig språkbasert tekst.

Chat GPT kan også brukes til å analysere tekst, for eksempel for å gjenkjenne emner eller temaer, identifisere sammenhenger mellom ulike tekststykker, eller til og med for å forutsi fremtidige hendelser eller trender basert på tekstanalyse.

Selv om Chat GPT kan være et svært nyttig verktøy, er det også noen utfordringer som kan oppstå med bruken av denne teknologien. For eksempel kan modellen være utsatt for skjevheter eller forutinntatte holdninger som følge av dataene som brukes for å trene den. Det er også viktig å huske på at Chat GPT ikke alltid vil kunne produsere like nøyaktige eller presise svar som mennesker, og at det derfor kan være nødvendig med manuell gjennomgang eller redigering av teksten.

Samlet sett er bruken av Chat GPT som verktøy stadig økende, og det finnes mange ulike bruksområder hvor denne teknologien kan være svært nyttig. Det er imidlertid også viktig å være bevisst på utfordringene og begrensningene knyttet til bruken av teknologien, og å sørge for at man tar hensyn til disse når man tar i bruk Chat GPT i ulike sammenhenger.

Dette er for meg veldig spennende og har såvidt skummet overflaten av bruksområdet til Chat GPT.

Takk for at du leste.

-Knut

Chat GPT and latest photos

Just played around using Chat GPT and this is the result:

The journey of life is a unique and individual experience for each person. It is filled with opportunities to take risks, spend time with family, and make the world a better place.

Taking risks is an important part of life. It can be scary, but it can also lead to great rewards. Taking risks can help you grow and learn more about yourself.

It can also open up new opportunities and experiences. Spending time with family is also an important part of life and provides deep meaning.

%d bloggers like this: